Sinds het jaar 1910, waarin Snellen zijne laatste publicatie gaf over eene Sumatraansche Zygaenide, is er in Nederlandsche tijdschriften al zeer weinig verschenen over de Heterocera-fauna onzer Oost-Indische koloniën. Ware Snellen blijven leven, zoo zou hij ongetwijfeld nog vele beschrijvingen van nieuwe soorten gegeven hebben, gezien de bianco naametiketten, die zelfs nu nog in zijne collectie en in die van Piepers te vinden zijn. Nu deze verzamelingen met die van Heylaerts in 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie ondergebracht zijn en met de oorspronkelijke museum-collectie zijn samengevoegd en alles, met de aanwinsten der laatste 10 jaren is gerangschikt, mag met de systematische bewerking van dit belangrijke materiaal niet langer getalmd worden. Onder de aanwinsten verdient bovenal vermelding eene, weliswaar kleine, collectie Heterocera, welke door den heer Edw. Jacobson op Simaloer en op Sumatra bijeengebracht werd. Dit omvangrijk materiaal bevat niet alleen een aantal onbekende vormen, doch geeft ook veel wetenswaardigs omtrent de geographische distributie van verscheidene soorten over ons eilandengebied en omtrent de synonymie van enkele, tot nog toe gescheiden, soorten. ZYGAENIDAE. 1. Cyclosia macularia violetta, subsp. nova. 2 ♂ ♂ en en 1 ♀ van Sinabang op Simaloer, een eiland aan de N.W.kust van Sumatra; de beide ♂ ♂ werden door den heer Edw. Jacobson in Februari 1913 en het ♀ door den heer Harmsen op 30 Januari 1916 gevangen. De beide mannelijke vlinders vallen op door hun schitterend violet op de bovenzijde der achtervleugels, die géén bruin-zwarten mar-