In 1878—'81 verscheen een „Naamlijst der tot heden in Nederland waargenomen Bijensoorten" van C. Ritsema Cz. (Tijdschrift voor Entomologie, deel 22, p. 21—55 (1878—'79), met supplementen in deel 23, p. XXIV—XXX (1879—'80) en in deel 24, p. CXXIII—CXXIX (1880—'81). Sinds dien tijd zijn de bijen in ons land vrijwel verwaarloosd, en de Naamlijst van Ritsema is thans onvolledig en verouderd. Daar ik sinds eenigen tijd bezig ben met de bewerking van onze Andrena's, en daarvoor ook, dank zij de welwillendheid van Prof. Dr. E. D. van Oort, Directeur van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden, de collectie van dit Museum kon inzien, was het mij mogelijk de Naamlijst van Ritsema voor dit geslacht aan te vullen en te herzien. Het materiaal, waarop deze gebaseerd is, bevindt zich namelijk grootendeels in de verzameling van bovengenoemd Museum. De volgende lijst is slechts een voorloopige opsomming der Nederlandsche soorten, binnenkort hoop ik deze in een uitvoeriger overzicht te kunnen behandelen. In deze lijst heb ik alle soorten opgenomen, die mij tot nu toe uit ons land bekend geworden zijn, dus ook die, waarvan de exemplaren zich in andere collecties dan die van het Museum in Leiden bevinden. De tusschen haakjes geplaatste namen zijn die, welke indertijd door Ritsema gebruikt zijn; wanneer bij een soort niets vermeld is, is zij onder denzelfden naam in de Naamlijst van Ritsema te vinden. Genus: Andrena F. albicans Müll, (haemorrhoa F.). carbonaria L. (pilipes F.). bimaculata K.