De navolgende lijst geeft de namen van zoogdieren die behoren tot de Surinaamse fauna of die zijn gedomesticeerd. Als assistent vergezelde ik van december 1962 tot begin juli 1963 dr. A. M. Husson op zijn verzameltocht in Suriname voor het verkrijgen van zoogdieren. Gedurende deze excursies (zie Husson, 1966) maakte ik aantekeningen van de zoogdiernamen die de bevolking aan de verschillende soorten gaf. Hierbij viel het mij op dat verschillende inwoners voor hetzelfde zoogdier een andere naam gebruikten. Als deelnemer aan de Noord-West Suriname expeditie in 1971 (zie Geyskes, 1973) had ik de gelegenheid de reeds eerder verkregen gegevens verder uit te breiden. Van 1 november tot begin december 1972 was ik wederom in Suriname om meer materiaal te verzamelen van enkele groepen zoogdieren, die taxonomische problemen opleverden. Ook tijdens deze tochten werden de reeds verkregen namen gecontroleerd of aangevuld. In 1973 werden via een uitvoerige correspondentie nog waardevolle aanvullingen en verbeteringen verkregen. Aan diverse personen van de verschillende bevolkingsgroepen, die in Suriname wonen, werd gevraagd: hoe noemt U dat zoogdier? Hierbij deed zich de moeilijkheid voor dat sommige personen, òf de dieren niet goed kenden, òf de namen daarvoor in hun eigen taal niet wisten; b.v., het verschil tussen een boshond en een savannehond was velen onbekend. In publikaties over zoogdieren van Suriname viel mij hetzelfde op. Bij deze literatuurstudie kwam ook duidelijk naar voren dat auteurs veelal de fouten van elkaar hadden overgenomen. De indeling van de hierna volgende naamlijst is in overeenstemming met Husson (1973); de gedomesticeerde dieren zijn daaraan toegevoegd. De