In de jaren 1942-1949 werd door een aantal Nederlandse biologen een onderzoek ingesteld naar de samenstelling van de kassenfauna van ons land, zulks ter vergelijking met resultaten op dit gebied verkregen in andere landen. Het onderzoek resulteerde in een aantal artikelen over verschillende diergroepen, gepubliceerd in diverse tijdschriften. Hoewel deze artikelen als serie bedoeld waren, werden zij (met uitzondering van Meeuse, 1943, en Van Ooststroom, 1944) nooit als zodanig genummerd, zodat het moeilijk is een overzicht te krijgen van wat destijds gevonden werd. Om deze reden is onderstaande korte bibliografie samengesteld die zich beperkt tot de artikelen door de medewerkers in de onderzoekperiode geschreven. De artikelen zijn gerangschikt naar verschijningsdatum. Commentaar, correcties en aanvullingen zijn aan de lijst toegevoegd. LIJST VAN PUBLICATIES OVER DE KASSENFAUNA VAN NEDERLAND (1943-1949) 1. MEEUSE, A. D. J., 1943. Tropische organismen als kasadventieven. — De Natuur, 63: 71-79, fig. 1-9. Dit artikel bevat ook enkele gegevens over de adventieve kassen flora. In een voetnoot wordt de volgende ondertitel vermeld: „Bijdrage tot de kennis van de adventieve flora en fauna van onze warme kassen II". Door een samenloop van omstandigheden (papierschaarste in de oorlog, tijdelijk stopzetten van de publicatie, overlijden van Thijsse) is het eerste artikel, dat in De Levende Natuur zou verschijnen, nooit gepubliceerd. 2. OOSTSTROOM, S. J. VAN, 1944. Sciopus exul Parent (Dipt., Dolichopod.) in den Leidschen Hortus. — Ent. Ber., 11: 196. Dit artikel vermeldt in een voetnoot dezelfde ondertitel als de publicatie van Meeuse, gevolgd door het nummer III.