Het vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vijf kerngebieden. Twee hiervan liggen in ieder geval deels in de provincie Gelderland, waarmee deze provincie een centrale rol voor het behoud van deze soort inneemt. In een eerder onderzoek is reeds een beschermingsplan voor het kerngebied de Veluwe opgesteld (Smit & Krekels 2008a). In dit voorliggende rapport wordt een actieplan gepresenteerd voor het Gelderse deel van het kerngebied het Rijk van Nijmegen. Binnen dit gebied zijn twee leefgebieden te onderscheiden; de Heilig Landstichting en Dekkerswald. Het eerste leefgebied bevat verschillende populaties, waarvan echter van geen enkele de exacte locatie van de voortplantingsplekken bekend is. Het leefgebied Dekkerswald bevat slechts één populatie, waarvan wel de voortplantingsplek bekend is. Deze staat al enkele jaren onder grote druk, het is dan ook absoluut noodzakelijk dat op deze plek zo snel mogelijk maatregelen getroffen worden. Deze plek wordt dan ook uitgebreider behandeld dan de overige deelgebieden. Het uiteindelijke streefbeeld is om de verschillende leefgebieden binnen het Gelderse deel te verbinden met de populaties in het Limburgse deel, rond de Sint Jansberg en aan de zuidrand van het Reichswald. Op deze manier wordt er een groot verspreidingsgebied gecreëerd in het Rijk van Nijmegen, waarbij met behulp van de verbindingszones uitwisseling tussen de verschillende populaties mogelijk is en het areaal aan geschikt biotoop uitgebreid wordt. Het doel van het voorliggende rapport is het duurzaam behouden van de populaties in de huidige leefgebieden in het Gelderse deel van het Rijk van Nijmegen. De focus ligt met name op het verstevigen van de huidige populaties en het onderling verbinden hiervan. Veel van de populaties in het Rijk van Nijmegen zijn te vinden in bosranden, houtwallen en tuinen. De in dit rapport voorgestelde maatregelen vormen de basis voor het behoud van het vliegend hert in het Rijk van Nijmegen. Het juiste beheer van houtwallen, bosranden en natuurgebieden zal dankzij de verschillende beherende instanties vorm moeten krijgen. Gezien de verspreiding van het vliegend hert zal de uitvoering over de grenzen van de formeel aangewezen natuurgebieden heen moeten reiken. Voorlichting aan beheerders en particulieren zal de uitvoering van de voorgestelde maatregelen zeer ten goede komen.

, , , ,
European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
Staff publications

Smit, J., & Krekels, R. F. M. (2008). Vliegend hert in het Rijk van Nijmegen. Actieplan 2009-2013. European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.