Het vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Een van de twee kleine kerngebieden ligt in de provincie Overijssel, in de omgeving van Mander. Tot in de jaren 1980 bevond zich ook een populatie nabij Enschede die verdwenen is door de verstedelijking. Wel worden nog steeds waarnemingen gedaan net over de grens in Duitsland, ten oosten van Enschede, evenals ten noorden van Mander. Daarnaast zijn nog een tweetal losse waarnemingen gedaan op de Sallandse Heuvelrug die mogelijk op een populatie duiden. Het doel van het voorliggende rapport is het duurzaam behouden van de populaties in het huidige leefgebied Mander. De focus ligt met name op het verstevigen van de huidige populaties en het onderling verbinden hiervan. Veel van de populaties in Mander zijn te vinden, houtwallen, tuinen en in mindere mate in bosranden. De in dit rapport voorgestelde maatregelen vormen de basis voor het behoud van het vliegend hert in Mander. Het juiste beheer van houtwallen, bosranden en natuurgebieden zal dankzij de verschillende beherende instanties vorm moeten krijgen. Gezien de verspreiding van het vliegend hert zal de uitvoering over de grenzen van de formeel aangewezen natuurgebieden heen moeten reiken. Voorlichting aan beheerders en particulieren zal de uitvoering van de voorgestelde maatregelen zeer ten goede komen.

, , , , , , , ,
European Invertebrate Survey - Nederland & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, Leiden & Nijmegen
Staff publications

Smit, J., & Krekels, R. F. M. (2008). Vliegend hert Mander, beheerplan 2009-2013. European Invertebrate Survey - Nederland & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, Leiden & Nijmegen.