Het vliegend hert is een beschermde keversoort met een lange ontwikkelingsduur tot volwassen insect, minimaal 4 tot zo’n 8 jaar, en een beperkte verspreidingscapaciteit. Deze beide facetten maken haar tot een kwetsbare soort. Daar komt bij dat de weinige vindplaatsen veelal geïsoleerd liggen waardoor de soort extra kwetsbaar is. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van het vliegend hert in Nederland is de afgelopen decennia teruggedrongen tot vier kerngebieden. Twee daarvan liggen in ieder geval deels in de provincie Gelderland, waarmee deze provincie een centrale rol in het behoud van deze soort in Nederland inneemt. De verspreiding binnen de Gelderse kerngebieden laat zien dat de huidige populaties verspreid en tamelijk geïsoleerd liggen. Het doel van het voorliggende rapport is het duurzaam behouden van de populaties in het huidige leefgebied. De concentratiekernen van populaties op de Veluwe zijn, om de kosten te drukken, buiten beschouwing gelaten. De focus ligt op de tussenliggende populaties en waarnemingen. Veel van de voorgestelde maatregelen hebben betrekking op het creëren en inrichten van verbindingszones tussen bestaande populaties. Hiermee wordt niet alleen het behoud in de nabije toekomst gewaarborgd, maar ook de mogelijkheid gecreëerd voor een uitbreiding van het leefgebied op langere termijn. Veel van de populaties op de Veluwe zijn te vinden in bosranden, houtwallen en zelfs tuinen. De in dit rapport voorgestelde maatregelen vormen de basis voor het behoud van het vliegend hert op de Veluwe. Het juiste beheer van houtwallen, bosranden en natuurgebieden zal dankzij de verschillende beherende instanties vorm moeten krijgen. Gezien de verspreiding van het vliegend hert zal de uitvoering over de grenzen van de formeel aangewezen natuurgebieden heen moeten reiken. Voorlichting aan beheerders en particulieren zal de uitvoering van de voorgestelde maatregelen zeer ten goede komen.

, , , , , ,
European Invertebrate Survey - Nederland & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, Leiden, Nijmegen
Staff publications

Smit, J., & Krekels, R. F. M. (2008). Vliegend hert op de Veluwe, beschermingsplan 2009-2013. European Invertebrate Survey - Nederland & Bureau Natuurbalans - Limes Divergens, Leiden, Nijmegen.