In 2007 heeft EIS-Nederland in opdracht van het Expertise centrum van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van het vliegend hert. De focus bij deze inventarisatie lag op het in beeld brengen van de verspreiding op een schaal van 10*10 kilometer. Deze gegevens zijn van belang voor het bepalen van de range van de soorten van de Habitatrichtlijn ten behoeve van toekomstige rapportages van LNV over de staat van instandhouding aan de EU. De focus van het onderzoek in 2007 lag nadrukkelijk op drie gebieden waar ooit waarnemingen zijn gedaan (betrouwbaar of onduidelijk) en waarvan onduidelijk is of er zich populaties van het vliegend hert bevinden: Holterberg, Utrechtse Heuvelrug en Vriezeveen. Dit onderzoek betrof een inhaalslag verspreidingsonderzoek in het kader van het Amendement van der Ham. De voorgenomen doelen daarbij waren: - Achterhalen of het vliegend hert ook buiten de vier kernverspreidingsgebieden voor komt. - Achterhalen of er voortplantingspopulaties aanwezig zijn buiten de vier kernverspreidingsgebieden. - Inzicht krijgen in de verschillen tussen het potentiële en actuele verspreidingsgebied van het vliegend hert. In 2007 is er een groot mediaoffensief ontketend. In totaal werden er 3.611 persberichten verstuurd aan landelijke en regionale media en 607 posters naar bezoekerscentra, campings, bungalowparken etc. Dit leverde in totaal 664 waarnemingen op, waarvan er 517 daadwerkelijke betrekking hadden op het vliegend hert. De overige 147 waarnemingen (22%!) had betrekking op 13 verschillende soorten andere ongewervelden. Uit de drie focus gebieden zijn geen aanvullende waarnemingen binnengekomen, ook kon middels veldwerk de aanwezigheid niet vastgesteld worden. Drie van de betrouwbare waarnemingen vallen op door de afgelegen vindplaatsen: Hilversum, Mijdrecht en St. Odilienberg. Van de eerste twee waarnemingen wordt aangenomen dat het gaat om versleepte exemplaren. Bij St. Odilienberg zijn er echter aanwijzingen dat er mogelijk een populatie aanwezig is in de omgeving, hetzij in Nederland, dan wel in het aangrenzende bos in Duitsland. Naar aanleiding van de enorme hoeveelheid waarnemingen van dit jaar verandert het actuele verspreidingsgebied niet. Als potentieel verspreidingsgebied worden de Holterberg, de Utrechtse Heuvelrug en, op basis van de waarneming van 2007 gecombineerd met de reeds bestaande informatie uit die omgeving, St. Odilienberg beschouwd. Vriezeveen wordt mede gezien de biotoop en het uitblijven van nieuwe waarnemingen niet als potentieel leefgebied van het vliegend hert beschouwd.

, , , , ,
European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
Staff publications

Smit, J. (2007). Actuele en potentiële verspreiding van het vliegend hert in Nederland. European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.