Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:625697

AuthorM.A. Faasse
TitleSigalionide zeerupsen in Nederland, met Fimbriosthenelais minor nieuw voor Nederland (Polychaeta: Sigalionidae)
JournalNederlandse Faunistische Mededelingen
JournalLeiden
Volume42
Year2014
Pages71-74
ISSN0169-2453
KeywordsPolychaeta; Sigalionidae; Fimbriosthenelais minor; Nederland; herkenning; verspreiding
AbstractDe Polychaeta vormen een groep van vrijwel uitsluitend mariene wormen, gekenmerkt door een geleed lichaam met aan de meeste leden een tamelijk groot aantal borstels. Het is een soortenrijke groep; ze spelen een belangrijke rol in de ecologie en diversiteit van vooral zachte, maar ook harde zeebodems. In vergelijking met de kreeftachtigen en weekdieren, eveneens soortenrijke groepen in dezelfde biotoop, zijn borstelwormen minder goed onderzocht. In dit artikel wordt de zeerups Fimbriosthenelais minor nieuw voor ons land gemeld. Met name op stenige en schelprijke bodems zijn nog meer nieuwe borstelwormen voor ons land te verwachten.
Classification42.75
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/645898